Podziały nieruchomości

Geodezyjny podział nieruchomości, czyli potocznie mówiąc - podział działki to fizyczne wyodrębnienie z pierwotnej działki ewidencyjnej dwóch lub więcej działek gruntu. Procedura podziału nieruchomości oraz czas trwania całego postępowania jest zależny od stanu prawnego granic działki pierwotnej, trybu dokonywanego podziału oraz dostępności i jakości materiałów zgromadzonych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej, w oparciu o które geodeta dokonuje analizy stanu prawnego granic istniejącej działki. Postępowanie podziałowe wieńczy wydanie przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta decyzji zatwierdzającej podział. W zależności od danego przypadku może to potrwać od dwóch do czterech miesięcy lub dłużej.

podział nieruchomości

Jak przebiega proces podziału nieruchomości?

Podział nieruchomości rozpoczyna się od analizy stanu prawnego granic istniejącej działki, na podstawie materiałów zgromadzonych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej. Następnie na podstawie koncepcji podziału ustalonej z klientem sporządzamy wstępny projekt podziału. Po zatwierdzeniu projektu, przekazujemy go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej podział. Cały proces podziału nieruchomości bywa skomplikowany i wymaga czasu.