Ustalenie przebiegu granic nieruchomości oraz wytyczenie punktów i wznowienie znaków granicznych działki

Stan prawny granic działki ewidencyjnej określa dokładność oraz sposób ich wyznaczenia. Pod tym względem granice działek można podzielić na granice prawne (ustalone) oraz ewidencyjne (nieustalone). Granice prawne są określone jednoznacznie wskutek postępowania administracyjno- geodezyjnego lub sądowego, takiego jak rozgraniczenie nieruchomości, ustalenie granic, wznowienie lub wyznaczenie punktów granicznych, podział nieruchomości, scalenie i ponowny podział nieruchomości lub ustalenie ich przebiegu w innym trybie. Powierzchnie działek o takich granicach są wyrażone z dokładnością do 1m2. Granice ewidencyjne to granice ujawniono uprzednio w ewidencji gruntów i budynków wskutek pomiaru stanu faktycznego na gruncie lub granice określone na mocy obowiązującego dawniej dekretu o ewidencji gruntów i budynków z roku 1955. Są to granice niedokładne, powierzchnie takich działek określane są z reguły z dokładnością do 1 ara.

W przypadku, gdy materiały pozyskane z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego nie pozwalają na jednoznaczne ich odtworzenie przez geodetę, konieczne jest przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic działki. Jeśli właściciele sąsiadujących nieruchomości nie zgadzają się z wyznaczonym przez geodetę przebiegiem granic, konieczne jest przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości, które jest postępowaniem administracyjnym lub sądowym. Rozgraniczenie jest postępowaniem długotrwałym i kosztownym, dlatego zanim strony konfliktu granicznego trafią na salę sądową, geodeta nakłania do zawarcia przez zwaśnione strony ugody na gruncie, która w takiej sytuacji ma moc ugody sądowej i pozwala zaoszczędzić wiele czasu, pieniędzy, a nade wszystko nerwów.

ustalanie przebiegu granic nieruchomości

Wyznaczenie punktów granicznych w przypadku braku ich stabilizacji znakami granicznymi pozwala fizycznie określić w terenie przebieg granicy działki. Jest to czynność zalecana w przypadku stawiania ogrodzeń wokół nieruchomości, aby uniknąć problemów z przekroczeniem granicy działki, czy też postawienia ogrodzenia w osi linii granicznej, co może skutkować niepotrzebnymi kosztami i konfliktem z sąsiadem. Punkty graniczne często są stabilizowane w terenie fizycznymi znakami granicznymi w formie kamieni granicznych, rurek i prętów żelaznych, czy butelek lub coraz częściej – znaków z tworzyw sztucznych. Jeśli zajdzie podejrzenie uszkodzenia, przesunięcia lub zniszczenia takiego chronionego prawem znaku geodeta, korzystając z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jest w stanie odtworzyć taki znak we właściwym miejscu.